یکی از اجزاء سیستم های هیدرولیک پاوریونیت می باشد. وظیفه پاوریونیت به جریان در آوردن روغن و هدایت کنترل شده آن به سمت جک و تخلیه روغن از جک می باشد. پاوریونیت با توجه به انتخاب قطعات که مطابق با محاسبات و استاندارد انجام می شود باید بتواند یک حرکت نرم و با قدرت کافی در جک تولید کند. اجزاء تشکیل دهنده پاوریونیت عبارت اند از پمپ ، موتور، شیر کنترل، مخزن، گرمکن روغن، خنک کن روغن و دیگر اجزاء که تک تک قطعات باید به درستی انتخاب شوند تا آسانسور عملکرد مطلوبی داشته باشد.


پاوریونیت

اجزای پاوریونیت

مخزن

وظیفه اصلی مخزن نگهداری روغن به اندازه مورد نیاز می باشد

بیشتر

شیر کنترل

وظیفه شیر کنترل تولید حرکت نرم کابین می باشد. این کار با

بیشتر

پمپ

وظیفه پمپ تامین دبی برای ایجاد سرعت لازم در جک هیدرولیک می باشد

بیشتر

موتور

وظیفه موتور تامین قدرت لازم برای به حرکت در آوردن پمپ می باشد که

بیشتر