کارسلینگ یک شاسی جهت قرار گرفتن کابین میباشد.
در سیستمهای هیدرولیک به علت سرعت پایین از پاراشوتهای لحظه ای استفاده میشود.
پاراشوتها روی کاراسلینگ بسته میشوند و جهت عملکرد پاراشوت از اهرم بندی که توسط آزاد شدن فنر سرسیم بکسلها تحریک میشود استفاده میکنیم و به همین دلیل در سیستمهای هیدرولیک از گاورنر استفاده نمیکنیم.

چرخ هرزگرد بالای جک بسته میشود. بسته به قطر سیم بکسل، قطر چرخ هرزگرد با توجه به استاندارد انتخاب میشود
offer_img_1

شرکت تک لیفت

چرخ هرزگرد

offer_img_1

شرکت تک لیفت

چرخ هرزگرد

گلدانی محل قرار گیری پایه جک میباشد که قسمت ثابت سیم بکسلها نیز به این قطعه بسته میشود.
گلدانی شرکت آسانسور هیدرولیک

شرکت تک لیفت

گلدانی

offer_img_1

شرکت تک لیفت

گلدانی