موتور

وظیفه موتور تامین قدرت لازم برای به حرکت در آوردن پمپ می باشد که با توجه به نوع پمپ و دبی لازم باید بتواند پمپ را با سرعت لازم به گردش در آورد. موتورهایی که در پاوریونیت آسانسور استفاده می شوند در دو نوع موتور داخلی (غوطه ور در روغن) و موتور خارجی (هواخنک) وجود دارند. در بستن سر سیم های موتور باید دقت شود چون در صورت اشتباه بستن امکان سوختن موتور وجود دارد.

تصاویر موتور

جهت انتخاب جدول

جهت انتخاب موتور باید دبی پمپ و ماکزیمم فشار لازم برای به حرکت در آوردن جک مشخص باشد. موتوری را باید انتخاب کرد که بتواند شفت پمپ را با سرعت نامی به چرخش در آورد. البته باید این مساله را نیز در نظر بگیریم که موتور و پمپی که استفاده می کنیم در نقطه کارکردی که دارند دارای راندمانی کوچکتر از یک می باشند که این مساله باعث بزرگتر شدن اندازه موتور خواهد شد. برای محاسبه کیلووات موتور روابطی وجود دارد ولی به دلیل تغییر راندمان با توجه به عوض شدن نقطه کارکرد سیستم، شرکت های سازنده پمپ جدولی ارایه می کنند که توسط آن بتوانیم موتور مناسب را انتخاب کنیم. در زیر نمونه ای از جداول انتخاب موتور را می بینیم :